skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Artikel A: Definities

JDO Academy:

Besloten Vennootschap, handelend onder de naam “JDO Academy B.V.”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 78314178.

Student:

De natuurlijke persoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger) die een opleiding volgt bij JDO Academy.

Aanmeldingsformulier:

Het formulier, beschikbaar bij JDO Academy, waarmee een student zich aanmeldt voor een opleiding van JDO Academy.

Opleidingsduur en opleidingskosten:

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerk offerte van JDO Academy en is aangegeven in aantal lesdagen.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken, kosten toegang e-learning en andere kosten) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerk offerte van JDO Academy.

Certificaat:

Een door JDO Academy verstrekte schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat de student de opleiding en/of cursus(sen) succesvol heeft afgerond.

Artikel B. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen JDO Academy, de student (of diens wettelijke vertegenwoordiger) van de betreffende opleiding(en), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel C. Aanmelden en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van JDO Academy volledig in te vullen en te ondertekenen en per post of e-mail te sturen naar JDO Academy. Het gecompleteerde aanmeldingsformulier dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding door JDO Academy te zijn ontvangen.

Ondertekening van het formulier door de student impliceert tevens dat de student kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van JDO Academy en dat hij zij deze accepteert. In het aanmeldingsformulier geeft de student aan gedurende welke door JDO Academy aangegeven lesperiode hij/zij bij voorkeur de opleiding wenst te volgen.

 1. Indien het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier door JDO Academy is ontvangen, bevestigt JDO Academy de ontvangst van de aanmelding voor de betreffende cursus(sen) en/of opleiding aan de student middels per e-mail.
 2. De datum dat het aanmeldingsformulier door JDO Academy is ontvangen wordt beschouwd als datum van aanmelding
 3. JDO Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanmeldingen te weigeren.

Indien een student een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens JDO Academy niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met de algemene voorwaarden van JDO Academy, behoudt JDO Academy uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel D. Aanwezigheid

De student is zelfverantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel E. Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, examens, en lesmateriaal rusten auteursrechten van JDO Academy of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij JDO Academy. 

Artikel F. Prijzen en kosten

 1. De opleidingsprijs en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door JDO Academy en staan vermeld op het aanmeldingsformulier van JDO Academy.
 2. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele ople

Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt uitsluitend plaats na onderling overleg met en na goedkeuring van JDO Academy.

Bijkomende kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra trainingsdagen worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door JDO Academy.

Artikel G. Kortingsacties

 1. Voor de student (of iemand namens hem/haar), die zich in hetzelfde jaar aanmeldt voor zowel de Make-up Artist Class als de Hairstyling Class, geldt een duo-kortingsactie van €350,00 op het lesgeld. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 2. Voor de FNV Mooi leden geldt, dat zij 15% korting kunnen krijgen op de Make-up Artist Class of de Hairstyling Class, indien zij langer dan een half jaar lid zijn van FNV Mooi. Deze korting is niet van toepassing op het inbegrepen pakket en geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Artikel H. Facturering en betaling

 1. De opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien de opleidingsprijs niet binnen twee weken na de factuurdatum is voldaan, zal de student worden aangemaand om het factuurbedrag alsnog aan JDO Academy te voldoen. Blijft betaling, na aanmaning, alsnog uit dan is de student in verzuim. In een dergelijk geval behoudt JDO Academy zich het recht voor om, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente te rekenen tot en met de datum van betaling van het verschuldigde bedrag aan JDO Academy.
 3. Alle door JDO Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die het rechtstreekse en uitsluitende zijn van het niet nakomen van de betalingsverplichting van de student, komen ten laste van de student.
 4. De student is te allen tijde gehouden tot nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten zorg te dragen.

Indien de student niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt JDO Academy zich het recht voor de student uit te sluiten van (verdere) deelname aan de betreffende opleiding.

 1. Bij het overschrijden van het maandelijkse betalingstermijn of wanneer JDO Academy het maandelijkse afgesproken bedrag niet kan incasseren bij automatische incasso word er door JDO Academy € 25,00 administratie kosten in rekening gebracht.
 2. Het wegblijven bij lessen door de student leidt nimmer tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.

Artikel I. Annuleringsregeling 

 1. Annulering van deelname aan de opleiding bij JDO Academy waarvoor de student zich heeft aangemeld/laten aanmelden kan slechts kosteloos geschieden per aangetekend schrijven, binnen 14 dagen na datum van aanmelding, zoals vermeld in artikel C.3 van deze Algemene Voorwaarden. De annulering dient te worden gericht aan JDO Academy, Burg. Zaneveldstraat 268, 3145 RM Maassluis. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.
 2. In geval van annulering van deelname aan de opleiding bij JDO Academy ná de periode van 14 dagen, is de student de volgende kosten verschuldigd aan JDO Academy:
 3. Annuleringskosten (€75,00);
 4. Loonkosten;
 5. In geval van annulering van de deelname aan de opleiding bij JDO Academy ná aanvang daarvan, is de student de volgende kosten verschuldigd aan JDO Academy:
 6. Loonkosten;
 7. De loon- en onkosten zullen berekend worden per situatie, deze zijn afhankelijk van de kosten die JDO Academy maakt om de opleiding te kunnen aanbieden. 

Artikel J. Afstel door JDO Academy

 1. Indien JDO Academy door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te hare keuze. In geval van overmacht kan de student JDO Academy niet tot schadevergoeding aansprakelijk stellen.
 2. JDO Academy verplicht zich uit- of afstel van de opleiding uiterlijk een week voor aanvang hiervan aan de student bekend te maken. JDO Academy zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen. Bij afstel op initiatief van JDO Academy wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de student gerestitueerd.

Artikel K. Lesrooster

 1. Het lesrooster van de student zal uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding aan de student worden toegezonden.
 2. JDO Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de betrokken student(en) kenbaar worden gemaakt.

Artikel L. Wijzingen Algemene voorwaarden

 1. JDO Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van JDO Academy bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 1. Indien de student een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de

gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal JDO Academy nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel M. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter. 

Artikel N. Klachten en beroep

 1. Klachten

Heeft een student klachten, dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De deelnemer stuurt de klacht per email naar de klachtencommissie.

De klacht omvat tenminste:

–  naam en adres van de indiener;
–  datum van indiening;
–  omschrijving van de klacht;
–  de gronden van de klacht.

 1. Verzending klachten

De deelnemer stuurt zijn klacht naar info@jdo-academy.nl, t.a.v. J. den Ouden.  Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen wordt binnen vijf werkdagen per e-mail een bevestiging toegezonden.

 1. Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de klacht is ontstaan. Klacht termijn vervalt na een maand na deelname of afronden van de opleiding.

 1. Bevestiging ontvangen klacht

Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen zal binnen vijf werkdagen een bevestiging per e-mail worden verzonden, waarin wordt aangegeven dat de klacht wordt onderzocht.

 1. Vertrouwelijkheid klachten

JDO Academy garandeert de student dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld.

 1. Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van JDO Academy beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht JDO Academy meer tijd nodig hebben dan eerdergenoemde termijn om een beslissing te nemen, dan zal zij de student hiervan op de hoogte stellen binnen een termijn van vier werkweken.

 1. Registratie van klachten

Alle klachten zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

 1. Beroepschrift

Indien een student zich niet kan verenigen met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep van JDO Academy. Dit is een externe onafhankelijke commissie: Drost Juten Notarissen. De Commissie van Beroep bestaat uit onafhankelijke leden die afkomstig zijn uit de relevante branche.

Het beroepschrift bevat:
– naam en adres van de indiener;
– datum van indiening;
– omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend;
– de gronden van het beroep.

In artikel N.14 worden de contactgegevens van de deelnemers van de Klachtencommissie JDO Academy en de Commissie van Beroep JDO Academy weergegeven.

 1. Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de maatregel of beslissing van de Klachtencommissie is bekend gemaakt.

 1. Termijnen uitspraak beroep

De Commissie van Beroep beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht de commissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken.

 1. Bindende uitspraak Commissie van Beroep

JDO Academy accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie

van Beroep. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

 1. Vertrouwelijkheid

De Commissie van Beroep garandeert student dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Registratie van ingestelde beroepen

Alle klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd gedurende 6 maanden bewaard.

Back To Top