Algemene voorwaarden

Artikel A: Definities

JDO Academy:

Besloten Vennootschap, handelend onder de naam “JDO Academy B.V.”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 78314178.

Student:

De natuurlijke persoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger) die een opleiding volgt bij JDO Academy.

Aanmeldingsformulier:

Het formulier, beschikbaar bij JDO Academy, waarmee een student zich aanmeldt voor een opleiding van JDO Academy.

Opleidingsduur en opleidingskosten:

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerk offerte van JDO Academy en is aangegeven in aantal lesdagen.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken, kosten toegang e-learning en andere kosten) verschuldigd.

De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerk offerte van JDO Academy.

Certificaat:

Een door JDO Academy verstrekte schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat de student de opleiding en/of cursus(sen) succesvol heeft afgerond.

Artikel B. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen JDO Academy, de student (of diens wettelijke vertegenwoordiger) van de betreffende opleiding(en), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel C. Aanmelden en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van JDO Academy volledig in te vullen en te ondertekenen en per post of e-mail te sturen naar JDO Academy. Het gecompleteerde aanmeldingsformulier dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding door JDO Academy te zijn ontvangen.Ondertekening van het formulier door de student impliceert tevens dat de student kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van JDO Academy en dat hij zij deze accepteert. In het aanmeldingsformulier geeft de student aan gedurende welke door JDO Academy aangegeven lesperiode hij/zij bij voorkeur de opleiding wenst te volgen.
 1. Indien het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier door JDO Academy is ontvangen, bevestigt JDO Academy de ontvangst van de aanmelding voor de betreffende cursus(sen) en/of opleiding aan de student middels per e-mail.
 2. De datum dat het aanmeldingsformulier door JDO Academy is ontvangen wordt beschouwd als datum van aanmelding.
 3. JDO Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanmeldingen te weigeren.Indien een student een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens JDO Academy niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met de algemene voorwaarden van JDO Academy, behoudt JDO Academy uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel D. Aanwezigheid

De student is zelfverantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel E. Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, examens, en lesmateriaal rusten auteursrechten van JDO Academy of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien.

Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij JDO Academy. 

Artikel F. Prijzen en kosten

 1. De opleidingsprijs en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door JDO Academy en staan vermeld op het aanmeldingsformulier van JDO Academy.
 2. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt uitsluitend plaats na onderling overleg met en na goedkeuring van JDO Academy.Bijkomende kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra trainingsdagen worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door JDO Academy.

Artikel G. Kortingsacties

 1. Voor de student (of iemand namens hem/haar), die zich in hetzelfde jaar aanmeldt voor zowel de Make-up Artist Class als de Hairstyling Class, geldt een duo-kortingsactie van €350,00 op het lesgeld. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 2. Voor de FNV Mooi leden geldt, dat zij 15% korting kunnen krijgen op de Make-up Artist Class of de Hairstyling Class, indien zij langer dan een half jaar lid zijn van FNV Mooi. Deze korting is niet van toepassing op het inbegrepen pakket en geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Artikel H. Facturering en betaling

 1. De opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien de opleidingsprijs niet binnen twee weken na de factuurdatum is voldaan, zal de student worden aangemaand om het factuurbedrag alsnog aan JDO Academy te voldoen. Blijft betaling, na aanmaning, alsnog uit dan is de student in verzuim. In een dergelijk geval behoudt JDO Academy zich het recht voor om, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente te rekenen tot en met de datum van betaling van het verschuldigde bedrag aan JDO Academy.
 3. Alle door JDO Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die het rechtstreekse en uitsluitende zijn van het niet nakomen van de betalingsverplichting van de student, komen ten laste van de student.
 4. De student is te allen tijde gehouden tot nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten zorg te dragen.Indien de student niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt JDO Academy zich het recht voor de student uit te sluiten van (verdere) deelname aan de betreffende opleiding.
 1. Bij het overschrijden van het maandelijkse betalingstermijn of wanneer JDO Academy het maandelijkse afgesproken bedrag niet kan incasseren bij automatische incasso word er door JDO Academy € 25,00 administratie kosten in rekening gebracht.
 2. Het wegblijven bij lessen door de student leidt nimmer tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.

Artikel I. Annuleringsregeling 

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:

   Opleiding is korter dan 1 studiejaarOpleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
  Annuleren tot 2 maanden voor aanvang10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komende studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
  Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
  Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
  Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
  Tussentijdse beëindigingBij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
  Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal
  maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
  Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde
  blokken/modules vermeerderd metde kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
  Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
  Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
  Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van detussentijdse beëindiging worden gevolgd.*
 2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

 3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVCtraject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

  a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

  b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;

  c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd.

 4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.

 5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

 6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.

 7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

 8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

 9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.

 10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.

 11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.

 12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:

  A) u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
  B) de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

Artikel J. Afstel door JDO Academy

 1. Indien JDO Academy door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te hare keuze. In geval van overmacht kan de student JDO Academy niet tot schadevergoeding aansprakelijk stellen.
 2. JDO Academy verplicht zich uit- of afstel van de opleiding uiterlijk een week voor aanvang hiervan aan de student bekend te maken. JDO Academy zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen. Bij afstel op initiatief van JDO Academy wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de student gerestitueerd.
 3. Bij te weinig aanmeldingen (minimum 5 cursisten) gaat de opleiding/ cursus niet door en verschuift je inschrijving automatisch naar een andere dag of het volgende seizoen naar keuze.

Artikel K. Lesrooster

 1. Het lesrooster van de student zal uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding aan de student worden toegezonden.
 2. JDO Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de betrokken student(en) kenbaar worden gemaakt.

Artikel L. Wijzingen Algemene voorwaarden

 1. JDO Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van JDO Academy bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 1. Indien de student een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal JDO Academy nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel M. Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

 2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.

 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel N. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

   

Artikel O. Klachten en beroep

 1. Klachten
  Heeft een student klachten, dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.De deelnemer stuurt de klacht per email naar de klachtencommissie.De klacht omvat tenminste:
  –  naam en adres van de indiener;
  –  datum van indiening;
  –  omschrijving van de klacht;
  –  de gronden van de klacht.
 1. Verzending klachten
  De deelnemer stuurt zijn klacht naar info@jdo-academy.nl, t.a.v. J. den Ouden.  Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen wordt binnen vijf werkdagen per e-mail een bevestiging toegezonden.
 1. Termijn voor indienen klachten
  De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de klacht is ontstaan. Klacht termijn vervalt na een maand na deelname of afronden van de opleiding.
 1. Bevestiging ontvangen klacht
  Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen zal binnen vijf werkdagen een bevestiging per e-mail worden verzonden, waarin wordt aangegeven dat de klacht wordt onderzocht.
 1. Vertrouwelijkheid klachten
  JDO Academy garandeert de student dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de student zal worden behandeld.
 1. Termijnen uitspraak klachten
  De klachtencommissie van JDO Academy beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht JDO Academy meer tijd nodig hebben dan eerdergenoemde termijn om een beslissing te nemen, dan zal zij de student hiervan op de hoogte stellen binnen een termijn van vier werkweken.
 1. Registratie van klachten
  Alle klachten zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.
 2. Beroepschrift
  Indien een student zich niet kan verenigen met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de geschillencommissie. Dit is een externe onafhankelijke commissie. De geschillencommissie bestaat uit onafhankelijke leden die afkomstig zijn uit de relevante branche.Het beroepschrift bevat:
  – naam en adres van de indiener;
  – datum van indiening;
  – omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend;
  – de gronden van het beroep.In artikel M en 13 worden de contactgegevens van de deelnemers van de Klachtencommissie JDO Academy en de geschillencommissie weergegeven.
 1. Termijn voor indienen beroepschrift
  De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de maatregel of beslissing van de Klachtencommissie is bekend gemaakt.
 2. Bindende uitspraak geschillencommissie
  JDO Academy accepteert de uitspraak van de geschillencommissie. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
 1. Bindende uitspraak Commissie van Beroep
  JDO Academy accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
 1. Vertrouwelijkheid
  De Commissie van Beroep garandeert student dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.
 2. Registratie van ingestelde beroepen
  Alle klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd gedurende 6 maanden bewaard.

Klachtencommissie JDO Academy

Voorzitter: J.A.A. Den Ouden
August Allebeplein 1076
1062 AC Amsterdam
info@jdo-academy.nl

Lid 1: Hulya Aydos
August Allebeplein 1076
1062 AC Amsterdam
info@jdo-academy

×